Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu poszukuje osób chętnych do zaangażowania się w pomoc rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w ramach wolontariatu.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych".

            OD WOLONTARIUSZY OCZEKUJEMY wsparcia rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w następujących zadaniach:

  • pomoc w odrabianiu lekcji,
  • wyrównywanie braków szkolnych,
  • nauka języków obcych,
  • spędzanie czasu wolnego,
  • wspieranie rozwoju zainteresowań.

Wolontariusze pracują z dziećmi w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34
tel. 15 644-10-10 wew. 358