AOON

Program ,,Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością’’ –  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego wartość środków dla Powiatu Sandomierskiego 312 528,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór na jedną osobę chętną do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami określonymi w orzeczeniu).

Przyznając usługi asystencji osobistej w pierwszej kolejności  zostaną uwzględnione potrzeby:

-  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

-  osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają  możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Uwaga: W Programie nie mogą być asystentem członkowie rodziny. Dla potrzeb Programu za rodzinę należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami  w formie wolontariatu; lub
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej

Wymagania formalne kandydata na Asystenta:

 1. Osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych
 2. Osoby posiadają obywatelstwo polskie
 3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań
 4. Osoby mające umiejętność pracy z klientem i wysoką kulturę osobistą

Wykaz dokumentów wymaganych od Asystenta:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.
 • dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (dopuszczalne jest, aby dokumenty zostały przetłumaczone przez samego kandydata),
 • niekompletne i nieprzetłumaczone oferty nie będą rozpatrywane
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa z uczestnikiem programu w załączeniu

Oświadczenia składane przez kandydata  muszą być opatrzone jego podpisem i datą. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu,
 • osoby będące członkami rodziny ( wstępni, zstępni, mąż, żona, rodzeństwo, teściowie, macocha, ojczym) oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, a także osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem,
 • opiekunowie prawni

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę;
 • rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie
 •  ubezpieczenie OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystencji osobistej, przy czym zapewnienie ubezpieczenia OC jest obowiązkiem realizatora Programu. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu  albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w Dziale IV ust. 10 Programu, finansowane ze środków publicznych.

Zakres czynności Asystenta w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

 • Wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej:
 1. korzystaniu z toalety,
 2. myciu głowy, myciu ciała, kąpieli;
 3. czesaniu;
 4. goleniu;
 5. wykonywaniu nieskomplikowanych elementów makijażu;
 6. obcinaniu paznokci rąk i nóg;
 7. zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka lub na łóżko, z krzesła lub na krzesło, fotel, ułożeniu się w łóżku, usadzenie w wózku;
 8. zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń;
 9. zmianie pieluchomajtek i wkładów higienicznych;
 10. przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów (w tym poprzez PEG i sondę);
 11. słaniu łóżka i zmianie pościeli.
 • Wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie:
 1. w przypadku samodzielnego zamieszkiwania -  sprzątaniu mieszkania w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;
 2. dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w sklepie –
  np. informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka, prowadzenie wózka osoby
  z  niepełnosprawnością lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);
 3. w przypadku samodzielnego zamieszkiwania - myciu okien maksymalnie 2 razy w roku;
 4. utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);
 5. praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby  z niepełnosprawnością);          
 • Wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
 1. pchaniu wózka osoby z  niepełnosprawnością;
 2. pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi osobom chodzącym;
 3. pomocy w orientacji przestrzennej osobom niewidomym, słabowidzącym i głuchoniemym;
 4. pomocy we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu i innych środków transportu;
 5. asystowaniu podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób z niepełnosprawnościami oraz taksówkami;
 6. transporcie samochodem będącym własnością osoby z niepełnosprawnością, członka jej rodziny lub asystenta.
 • Wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
 1. obsłudze komputera, tabletu, telefonu komórkowego i innych urządzeń i przedmiotów służących komunikacji;
 2. wyjściu na spacer;
 3. asystowaniu podczas obecności osoby z niepełnosprawnością w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;
 4. załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy np. rozmowie z urzędnikiem w przypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się,  wsparciu w wypełnianiu formularzy, asysta podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. wsparciu w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
 6. notowaniu dyktowanych przez osobę z niepełnosprawnością treści ręcznie i na komputerze;
 7. pomocy w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni;
 8. wsparciu w załatwianiu spraw w punktach usługowych w obecności osoby z niepełnosprawnością
 9.  w razie potrzeby wsparciu w zakresie pełnienia ról społecznych i podejmowania codziennych decyzji.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu
 2. Karta zakresu czynności Asystenta
 3. Klauzula  informacyjna RODO MRPiPS (do podpisania przez Uczestnika Programu)
 4. Klauzula informacyjna RODO PCPR (do podpisania przez Uczestnika Programu)
 5. Klauzula  informacyjna RODO MRPiPS (do podpisania przez Kandydata na Asystenta)
 6. Klauzula informacyjna RODO PCPR (do podpisania przez Kandydata na Asystenta)
 7. W przypadku wskazania własnego asystenta: oświadczenie ze wskazaniem asystenta.
 8. Formularz dla opiekuna prawnego (wypełnić  w przypadku gdy zgłoszenie składa opiekun prawny)

- Ponadto osoba niepełnosprawna załącza kopię orzeczenia o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności \z niepełnosprawnością sprzężoną ( co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami określonymi w orzeczeniu)

Jeżeli Zgłoszenie składa opiekun prawny do zgłoszenia dołącza kserokopię pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenie lub zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

 CZAS TRWANIA NABORU

 Zgłoszenia przyjmowane będą od 21.03.2024 r. do 28.03.2024 r. - decyduje kolejność złożenia wniosków

W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie PCPR w Sandomierzu,
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, pokój 127

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 15 644 10 10 wew. 345