logo

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego - wartość środków dla Powiatu Sandomierskiego 116 280,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Adresaci Programu

 Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością i zamieszkujących z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, które wymagają stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Wsparcie skierowane jest do mieszkańców powiatu sandomierskiego.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem 10 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
(Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.).

Cel Programu

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób z  niepełnosprawnościami poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej  w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą  z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Limit  godzin usług opieki wytchnieniowej przypadający na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Ważne!

W pierwszej kolejności zostaną uwzględnione potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy,  z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się, studiujących.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami  w formie wolontariatu; lub
 3. zostaną wskazane  przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga! 

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu  albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o składanie poniższych dokumentów:

 1. „Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego- edycja 2024 
 2. Klauzula informacyjna RODO MRiPS (dla członka rodziny/opiekuna osoby z niepełnosprawnością)
 3. Klauzula informacyjna PCPR (dla członka rodziny/opiekuna osoby z niepełnosprawnością)
 4. Klauzula informacyjna RODO MRiPS (dla osoby wskazanej do świadczenia usług opieki wytchnieniowej )
 5. Klauzula informacyjna PCPR (dla osoby wskazanej do świadczenia usług opieki wytchnieniowej) 
 6. Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba z niepełnosprawnością.
 7. Oświadczenie o wskazaniu osoby  do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.
 8. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności osoby, nad którą będzie sprawowana usługa opieki wytchnieniowej lub orzeczenia równoważnego.
 9. Dokument potwierdzający fakt bycia opiekunem prawnym osoby z niepełnosprawnością (jeżeli dotyczy).
 10. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie lub zdobyte doświadczenie kandydata do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą   od 06.03.2024 r. do 22.03.2024 r.  

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami  można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz,  I piętro pok. 127.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu tel. 15 644 10 10 wew. 345 

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW:

 1. Prosimy o kompletne wypełnianie karty zgłoszenia (w każdej pozycji) oraz dołączenie wszelkich niezbędnych załączników.
 2. Informujemy, iż złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. W przypadku otrzymania takiej samej ilości punktów decydować będzie data wpływu kompletnego (uzupełnionego o ewentualne braki) wniosku do tut. Centrum.
 3. O rozpatrzeniu wniosku PCPR będzie informował drogą pisemną.
 4. Świadczenie usług może zostać rozpoczęte dopiero po zatrudnieniu osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej przez PCPR.

 

Plików:
pdf.pngProgram-ow-jst-edycja-2024-1698671215
Data 2024-03-06
Wielkość pliku 312.27 KB
Pobierz 25

pdf.pngplakat_fundusz_celowy_pcpr_OW_2024
Data 2024-03-06
Wielkość pliku 168.46 KB
Pobierz 31

pdf.pngOswiadczenie Uczestnika Pograamu o wskazaniu osoby ktora bedzie swiadczyc usluge opieki wytchnieniowej
Data 2024-03-07
Wielkość pliku 698.72 KB
Pobierz 32

pdf.pngOświadczenia członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością
Data 2024-03-06
Wielkość pliku 394.84 KB
Pobierz 14

pdf.pngKlauzula-RODO-MRPiPS -w ramach-Programu-OW-JST-2024 dla osoby wskazanej do świadczenia usług opieki wytchnieniowej
Data 2024-03-06
Wielkość pliku 584.91 KB
Pobierz 13

pdf.pngKlauzula-RODO-MRPiPS -w ramach-Programu-OW-JST-2024 dla członka rodziny-opiekuna osoby z niepełnosprawnością
Data 2024-03-06
Wielkość pliku 584.92 KB
Pobierz 13

pdf.pngKlauzula informacyjna PCPR w ramach Programu-OW-JST-2024 dla osoby wskazanej do świadczenia usług opieki wytchnieniowej
Data 2024-03-06
Wielkość pliku 670.69 KB
Pobierz 16

pdf.pngKlauzula informacyjna PCPR w ramach Programu-OW-JST-2024 dla członka rodziny-opiekuna osoby z niepełnosprawnością
Data 2024-03-06
Wielkość pliku 670.7 KB
Pobierz 12

pdf.pngKarta zgłoszenia do -Programu-OW-JST-2024
Data 2024-03-06
Wielkość pliku 967.24 KB
Pobierz 22