pfron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023:

Miejsce pracy – teren Gmina Dwikozy, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Warunki zatrudnienia - umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. Osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

Wymagania formalne kandydata na realizację usług:

 1. Osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych
 2. Osoby niekarane, mające nieposzlakowaną opinię
 3. Osoby posiadają obywatelstwo polskie
 4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań
 5. Osoby mające umiejętność pracy z klientem i wysoką kulturę osobistą

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.
 • dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (dopuszczalne jest, aby dokumenty zostały przetłumaczone przez samego kandydata),
 • niekompletne i nieprzetłumaczone oferty nie będą rozpatrywane

Oświadczenia składane przez kandydata  muszą być opatrzone jego podpisem i datą. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsc
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) - zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz  lub za pośrednictwem poczty z adresem zwrotnym, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” w terminie do dnia 12 maja 2023r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do  PCPR w Sandomierzu).

Wszelkie informacje dotyczące Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” można uzyskać pod numerem telefonu 15 644 10 10 wew. 345