logo ow

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 - Finansowany z Funduszu Solidarnościowego - wartość środków 97920,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2023.

Adresaci Programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, sprawujących nad nimi bezpośrednią całodobową opiekę i zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną. Wsparcie skierowane jest do 10 osób, mieszkańców powiatu sandomierskiego – 8 opiekunów pełnoletnich osób  niepełnosprawnych legitymujących się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 173 z późn.zm) oraz 2 opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 173 z późn.zm).

Cel Programu

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób/dzieci niepełnosprawnych poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach pobytu dziennego.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY !

Ważne!

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług w formie „Opieki wytchnieniowej”. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziana do objęcia wsparciem w pierwszej kolejności do udziału w Programie zostaną zakwalifikowani:

 1. opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych, które na podstawie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej FIM uzyskały od 18 do 75 punktów
 2. Opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych, stale przebywających w domu, które nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Informujemy, że osoby chętne do udziału w Programie mogą wskazać osoby do świadczenia usług opiekuńczych z wyłączeniem osób będących członkami rodzin, opiekunów prawnych lub osób faktycznie zamieszkujących razem z uczestnikiem Programu oraz spełniające następujące wymagania:

 1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskania kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
 2. Osoby posiadające, co najmniej 6 - miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy /opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uwaga! W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł (np. usługi „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”).

Wymagane dokumenty (Prosimy o wypełnienie każdego pola w dokumentach):

 1. „Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 -  w załączeniu.
 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg. zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełniona oraz potwierdzona pieczęcią przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę lub pielęgniarkę (każda czynność wymieniona w karcie w kolumnie wynik musi zawierać punktację w skali od 1 do 7) - w załączeniu.
 3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności osoby, nad którą będzie sprawowana usługa opieki wytchnieniowej.
 4. Oświadczenie dotyczące wskazania osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej- w załączeniu
 5. Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej- w załączeniu
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie lub zdobyte doświadczenie kandydata do świadczenia usług opieki wytchnieniowej, zgodnie z wymaganiami Programu

Zgłoszenia przyjmowane będą od 1.03.202r. do 31.03.2023r.  

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami  można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz pok.111.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu tel. 15 644 10 10 wew.341 

 

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW:

 1. Prosimy o kompletne wypełnianie wniosków (w każdej pozycji) oraz dołączenie wszelkich niezbędnych załączników.
 2. Informujemy, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. W przypadku otrzymania takiej samej ilości punktów decydować będzie data wpływu kompletnego (uzupełnionego o ewentualne braki) wniosku do tut. Centrum.
 3. O rozpatrzeniu wniosku PCPR będzie informował drogą pisemną.
 4. Świadczenie usług może zostać rozpoczęte dopiero po zatrudnieniu osoby do pełnienia usług opieki wytchnieniowej przez PCPR.

Załączniki:

Plików:
pdf.pngProgram „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 344.14 KB
Pobierz 34

pdf.pngzałącznik nr 1 Karta zgłoszenia do Programu
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 198.45 KB
Pobierz 33

pdf.pngzałącznik nr 2 Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 202.53 KB
Pobierz 34

pdf.pngzałącznik nr 3 Oświadczenia Kandydata Kandydatki do udziału w Programie
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 134.54 KB
Pobierz 33

pdf.pngzałącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 154.03 KB
Pobierz 34

pdf.pngzałącznik nr 5 Klauzula informacyjna w ramach Programu
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 210.51 KB
Pobierz 36

pdf.pngzałącznik nr 6 Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach ProgramuKarta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 158.7 KB
Pobierz 33