logo aoon

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego - wartość środków 270251,04 zł

PCPR w Sandomierzu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. W ramach Programu udzielimy wsparcia  8  osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności z  niepełnosprawnością sprzężoną ( co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami określonymi w orzeczeniu) w wymiarze 735 godzin rocznie.

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Uwaga: W Programie nie mogą być asystentem członkowie rodziny. Dla potrzeb Programu za rodzinę należy uznać małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej i spełnia przynajmniej jeden z warunków , o których mowa w pkt. 1 lub 2. 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu,
 • osoby będące członkami rodziny (mąż, żona, rodzeństwo, teściowie, macocha, ojczym oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
 • opiekunowie prawni

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę;
 • rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie
 • ubezpieczenie OC lub NNW związane ze świadczeniem usługi asystenta;
 • zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;
 • zwrot kosztów zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp.;

WAŻNE

 • w trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Zakres czynności Asystenta w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

 1. wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
  1. myciu głowy, myciu ciała, kąpieli;
  2. czesaniu;
  3. goleniu;
  4. obcinaniu paznokci rąk i nóg;
  5. zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku;
  6. zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń;
  7. przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów;
  8. słaniu łóżka i zmianie pościeli.
 2. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):
  1. sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;
  2. dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);
  3. myciu okien;
  4. utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);
  5. praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby niepełnosprawnej);
  6. podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go;
  7. transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej);
 3. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
  1. pchanie wózka osoby niepełnosprawnej;
  2. pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi);
  3. pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym;
  4. pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu;
  5. asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami;
  6. transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta.
 4. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
  1. wyjście na spacer;
  2. asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;
  3. wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy);
  4. wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
  5. notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze;
  6. pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni;
  7. wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej).

Druki dla osoby niepełnosprawnej:

 1. karta zgłoszenia
 2. zakres działania asystenta (do wypełnienia i podpisania)  
 3. klauzula RODO (do podpisania)
 4. w przypadku wskazania własnego asystenta: oświadczenie ze wskazaniem asystenta.

- Ponadto osoba niepełnosprawna załącza kopię orzeczenia o  znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami)

- Formularz dla opiekuna prawnego

Druki dla asystenta:

 1. karta zgłoszenia
 2. oświadczenie ZUS
 3. klauzula RODO (do podpisania)
 4. Oświadczenie o braku pokrewieństwa

DRUKI DLA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH :

 1. Ewidencja przebiegu pojazdu
 2. Karta realizacji
 3. Rachunek

 CZAS TRWANIA NABORU

 Zgłoszenia przyjmowane będą od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

O przyznaniu usługi decydować będzie kolejność zgłoszeń przyjętych przez PCPR w Sandomierzu.

W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie PCPR w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, pokój 127.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 15 644 10 10 wew. 345.

Załączniki:

 

Plików:
pdf.pngPROGRAM_AOON_JST_EDYCJA_2023Popularne
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 305.37 KB
Pobierz 225

pdf.pngOświadczenie uczestnika ProgramuPopularne
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 187.86 KB
Pobierz 247

pdf.pngOświadczenie AOON - asystenta o braku pokrewieństwaPopularne
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 118.54 KB
Pobierz 236

pdf.pngKlauzula informacyjna MRIPSPopularne
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 148.17 KB
Pobierz 204

pdf.pngKlauzula informacyjna AOONPopularne
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 203.43 KB
Pobierz 212

pdf.pngKarta realizacji usług asystentaPopularne
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 173.91 KB
Pobierz 259

pdf.pngAOON - Karta zgłoszenia do ProgramuPopularne
Data 2023-02-24
Wielkość pliku 201.57 KB
Pobierz 249

pdf.pngplakat_fundusz_celowy_AOONPopularne
Data 2023-05-08
Wielkość pliku 172.35 KB
Pobierz 148