Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu pragnie poinformować, że dnia 15 listopada 2022r (wtorek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu odbyło się spotkanie zespołu ds. monitoringu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu.

Celem głównym Programu jest zbudowanie w Powiecie Sandomierskim zintegrowanego systemu pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych  w ramach Propagowania Rodzicielstwa Zastępczego. Dyrektor PCPR-u w Sandomierzu Pani Izabela Babiracka powitała uczestników spotkania i przystąpiono do omówienia działań z realizacji aktualnie obowiązującego programu, jak również ustalono nowe obszary związane z opracowaniem nowego dokumentu.