Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,

2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do ich potrzeb,

3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych,

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych,

5) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Cele i adresaci Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  3. o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 
    b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 
    c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. poz. 573 z póź. zm.)

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: https://www.gov.pl  lub w tut. Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 15 644 10 10 wew. 341.

O naborze wniosków do w/w programu tut. Centrum poinformuje oddzielnym komunikatem.