Informujemy, że w Sandomierzu działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  przy ul. dr. Aleksandra Dobkiewicza 8A. Dyżur odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 16.00.

Punkt utworzony przez  Stowarzyszenie „Hojne Serce” im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Końskich w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019 – 2021.

Osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa mogą zostać objęte programem i nieodpłatnie uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne i niematerialne. Ponadto funkcjonuje także 24-godzinny dyżur telefoniczny pod nr tel. 730-918-259 do dyspozycji dla osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy, czynny również w niedzielę i święta.

W ramach projektu Stowarzyszenie będzie nieodpłatnie świadczyć pomoc:

1. dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób im najbliższych odpowiednio poprzez:

- organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,

- organizowanie i finansowanie pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,

- organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu oraz organizowanie i finansowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu,

2. dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych poprzez:

- organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,

- przekazywanie bonów żywnościowych,

- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.