informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu zaprasza rodziny zastępcze spokrewnione, zawodowe i niezawodowe do udziału w szkoleniu oraz grupie wsparcia.

informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że dnia 14 listopada 2023r. (wtorek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

informacja

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 50 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.

logo aoon

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego  z Funduszu Solidarnościowego

logo aoon

Informujemy, że Powiat Sandomierski ubiega się o środki finansowe w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.