W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizowało w ramach programu:    
obszar D - likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS, SOSW).

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
a) w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych  na wózkach inwalidzkich do 80 000,00 zł,
b) dla pozostałych samochodów zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi do 70 000,00 zł,
c) dla autobusów do 250 000,00 zł.


Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:

70% kosztów realizacji projektu w obszarze D

80% kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ)

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON
3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Wnioski w ramach w/w programów należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu w terminie od 13.12.2018 r. do 11.01.2019 r.
 
W przypadku zainteresowania Państwa przystąpieniem do Programu w w/w obszarach realizatorem jest samorząd powiatowy. Jednocześnie informujemy,
 iż dodatkowe informacje na temat procedur realizacji programu będą dostępne na stronie PFRON www.pfron.org.pl zakładka ,,Programy i zadania PFRON”.