Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926 z późn. zm.).

O dofinansowanie w/w zadania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926 z późn. zm.).

O dofinansowanie w/w zadania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu;
  • fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz  z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
  • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
 2. Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.

Szczegółowych informacji na temat m.in. limitów cen, wykazu świadczeniodawców posiadających podpisaną z NFZ umowę, można zasięgać w poszczególnych oddziałach NFZ bądź na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia  www.nfz.gov.pl

Procedura ubiegania się o zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 1. Osoba niepełnosprawna zwraca się do lekarza o wystawienie zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017r. poz. 1061 z póź. zm.),
 2. Z wystawionym zleceniem świadczeniobiorca udaje się do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w celu podbicia zlecenia i uzyskania dofinansowania w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
 3. Z potwierdzonym przez oddział NFZ zleceniem udaje się do firmy lub sklepu, gdzie chce je zrealizować (świadczeniodawca, u którego chcemy zrealizować zlecenie, musi mieć podpisaną umowę z NFZ),
 4. Po dokonaniu zakupu, mając aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności można zwrócić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prośbą o dofinansowanie, wypełniając wniosek.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jednak taki sprzęt musi być zalecony przez lekarza specjalistę, ponieważ nie przy każdej jednostce chorobowej może być zastosowany dany sprzęt rehabilitacyjny.

Ważne!

Osoba niepełnosprawna nie może dokonać zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przed podjęciem decyzji przez PCPR w Sandomierzu o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy. Maksymalne dofinansowanie przez PCPR może wynosić do 80% całkowitego kosztu zakupu sprzętu, minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej wynosi 20%.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą – oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie dyrektora PUP o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty o stanie zdrowia ze wskazaniem posiadania wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego wynikającego z niepełnosprawności,
 • oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkałych  wspólnie z wnioskodawcą,
 • oferty zakupu sprzętu  rehabilitacyjnego wskazanego przez lekarza specjalistę szt.3.,
 • kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku jego pobierania – oryginał do wglądu