Turnus rehabilitacyjny jest jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Oznacza on zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników turnusu, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w zajęciach integrujących.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z póź. zm).

Turnus rehabilitacyjny jest jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Oznacza on zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników turnusu, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w zajęciach integrujących.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z póź. zm).

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawne pod warunkiem, że:

złoży do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • kserokopią ważnego orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym- oryginał do wglądu,
 • wypełnionym przez lekarza wnioskiem o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • zaświadczeniem o pobieraniu nauki dla młodzieży w wieku 16 - 24 lat,

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów                      o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej.

Nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna wówczas gdy:

 1. taka opieka jest konieczna i zostanie wskazana oraz uzasadniona przez lekarza wypełniającego skierowanie na turnus.
 2. opiekun:
 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszana jest przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" i na stronie internetowej : https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/przecietne-wynagrodzenie/.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę:

 • stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy;
 • wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu;
 • uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przykazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o otrzymaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, informuje Centrum Pomocy Rodzinie o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Czas trwania turnusów musi wynosić co najmniej 14 dni, organizowane wyłącznie na terenie Polski, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Turnusy mogą być organizowane wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków i organizatorów prowadzonego przez wojewodę (OR, OD). Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzajów schorzeń i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.

Informacja o podmiotach uprawnionych znajduje się także na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl

Wybór miejscowości, terminu oraz ośrodka w którym osoba niepełnosprawna będzie uczestniczyć w turnusie zależy tylko i wyłącznie od wnioskodawcy. W gestii osoby leży również telefoniczna rezerwacja miejsca w wybranym przez siebie ośrodku.

UWAGA!

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu na obecny rok kalendarzowy i zatwierdzonych przez Radę Powiatu do wykorzystania na powyższe zadanie.
 3. W przypadku posiadania przez osobę niepełnosprawną orzeczenia wydanego na czas określony, turnus musi odbyć się w czasie trwania orzeczenia. Skrócenie uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej i opiekuna z przyczyn innych niż losowe powoduje, iż koszty pobytu na turnusie ponosi w/w wnioskodawca.
 4. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.