wyrównywanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu proszeni są o zapoznanie się z zapisami programu, procedurami realizacji oraz zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów.

Ponadto prosimy na bieżąco monitorować informacje dotyczące programu oraz procedur realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpień, oświadczeń udziału w programie ponieważ mogą ulec zmianie w 2024r.

Z treścią programu można zapoznać się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

 Jednocześnie informujemy, że od dnia  02.01.2024 r.   będą przyjmowane wnioski na rok 2024 w ramach w/w „Programu”. Podmioty uprawnione mogą składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz do dnia 31.01.2024 r. (decyduje data wpływy do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową data stempla).

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON w Kielcach zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E programu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.