Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które dotyka wiele osób. Powodowana jest chorobami, dysfunkcjami cielesnymi oraz towarzyszy zmianom związanym ze starzeniem się człowieka. W ostatnim okresie odnotowuje się dynamikę niepełnosprawności, związaną nie tylko z tradycyjnymi jej przyczynami, lecz także z nowymi zjawiskami, które wynikają ze zmian społeczno – gospodarczych zachodzących w kraju. Zjawiska te stawiają przed instytucjami zajmującymi się tą grupą społeczną problemy wymagające stworzenia odpowiednich zabezpieczeń i działań w celu zlikwidowania barier stojących przed ludźmi niepełnosprawnymi – są to zarówno bariery materialne, bytowe jaki i bariery obojętności i niezrozumienia.

Osoby niepełnosprawne stanowią około 10 proc. społeczeństwa. Dodając do tego rodziny osób niepełnosprawnych, okazuje się, że działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych mają znaczenie dla znacznej liczby ludzi. Aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać w pełni z praw przysługujących wszystkim ludziom i wypełniać swoje obowiązki, należy z jednej strony przeciwdziałać ich dyskryminacji, a z drugiej stworzyć mechanizmy wyrównywania szans i warunków do korzystania z przysługujących im praw.

Kluczową rolę w osiągnięciu powyższych celów mają do odegrania samorządy, partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe.

 

Kontakt

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                                                        

Program „Aktywny samorząd”  moduł I

Tel. 15 832 32 43 wew. 341

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Program Wyrównywania różnic między regionami III

Program „Aktywny samorząd” moduł II

tel. 15 832 32 43 wew. 345

 

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

tel. 15 832 32 43 wew. 323 

 

Warsztaty terapii zajęciowej

tel. 15 832 32 43 wew. 340