Drukuj
Odsłony: 2615

Zgodnie z art. 193 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszą solidarnie rodzice.

Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z art. 194 ust. 3 w/w ustawy starosta może, na wniosek lub z urzędu, odstąpić od ustalenia tej opłaty uwzględniając uchwałę rady powiatu określającą szczegółowe warunki odstąpienia. Może również, uwzględniając uchwałę, umorzyć w całości lub części łcznie z odsetkami ustaloną w decyzji opłatę, odroczyć termin jej płatności lub rozłożyć należność na raty.