Drukuj
Odsłony: 2626

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  W SANDOMIERZU  POSZUKUJE OSÓB CHĘTNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY POMOCOWEJ.

 Kim jest rodzina pomocowa?

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez rodziny pomocowe. W przypadku czasowego niesprawowania przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka opieki nad dzieckiem np. w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu bądź innymi nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi, piecza zastępcza nad małoletnim może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową. Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekroczyć 2 miesięcy.

Kto może zostać rodziną pomocową?

Pełnienie funkcji rodziny pomocowej może być powierzone:

Świadczenia przysługujące rodzinie pomocowej

Rodzinie pomocowej przysługują świadczenia, jakie otrzymuje na dziecko rodzina zastępcza bądź prowadzący rodzinny dom dziecka, w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu małoletniego w danej rodzinie pomocowej. Ponadto, za pełnienie funkcji rodziny pomocowej, rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje świadczenie w wysokości 20 % otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej oraz małżonków bądź osoby  niepozostającej w związku małżeńskim, świadczenie za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej wynosi 20 % kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. kwoty 2000 zł.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny pomocowej prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34
tel. 15 644-10-10 wew. 358