W dniu 9 listopada 2022r. w ramach doradztwa metodycznego dla kadry jednostek pomocy społecznej odbyło się spotkanie oraz szkolenie dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu Sandomierskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.

W trakcie spotkania omówiono realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto uczestnicy skorzystali ze szkolenia pt. „Kiedy trauma innych staje się własną. Konsekwencje pomagania osobom po doświadczeniu traumatycznym” prowadzonego przez psychologa PCPR Sandomierzu.